• Dolina Krzemowa s01e02 napisy pl
  • Dolina Krzemowa s01e02 angielskie napisy
  • Dolina Krzemowa s01e02 polskie napisy
  • pobierz Dolina Krzemowa s01e02 napisy eng

 

PODGLĄD NAPISÓW:

[10][23]/Poprzednio: [24][53]- Nie skrzywdz� ci�, doktor Railly.|- Sk�d wiesz, jak si� nazywam? [54][85]Zatrzymaj si� tu. Ju�!|/Wys�ali mnie za wcze�nie. [86][113]Jeste�my w przesz�o�ci.|/2043 to tera�niejszo��. [114][148]/Za jakie� cztery lata ludzko��|/zdziesi�tkuje zaraza za spraw�... [149][173]- Lelanda Goinesa.|/- Gdy go znajdziemy, zabij� go. [174][201]/- Sk�d wiesz, �e zmienisz przysz�o��?|- Zostan� wymazany. [202][247]- Nie �yje, ale nadal tu jeste�.|- Jak to mo�liwe?! [258][281]/Jego �mier� niczego nie zmieni�a.|/Byli inni. [282][316]- Jacy inni?|- Armia 12 Ma�p. [318][373]Jennifer, tw�j ojciec nie �yje.|Chcia�by, �eby� kontynuowa�a jego prac�. [390][427].:: GrupaHatak.pl ::. [427][462]facebook.pl/GrupaHatak [475][517]{y:b}12 Ma�p|[1x02] Psychicznie zr�nicowani [518][542]T�umaczenie:|dzidek & Igloo666 [542][574]ROK 2043|/- Tu doktor Cassandra Railly z... [575][636]/Pracujemy nad opanowaniem...|/Zaraza zacz�a si� od Lelanda Frosta. [638][666]/Ludzie, kt�rzy za ni� stali... [667][706]W tym miejscu.|Spr�buj poprawi� jako��. [765][796]/Armia 12 Ma�p... [817][855]Przez ca�y czas|by�o to na nagraniu. [923][976]Sp�jrz. Ten symbol pojawi� si�|w zak�adzie psychiatrycznym w 2015 roku. [977][1026]- To niedaleko.|/- Niech panowie Cole i Ramse to sprawdz�. [1124][1177]Obozowisko zbieraczy.|Zaczekajmy tu, a� sobie p�jd�. [1197][1237]- Wygl�da na opuszczone.|- Nie wiadomo. [1243][1274]Je�li b�dziemy czeka� ca�� noc,|trzeba b�dzie dzia�a� za dnia. [1274][1307]A je�li wpadniemy w zasadzk�,|w og�le nie wr�cimy. [1307][1347]Masz racj�.|Poczekaj tu, a� sobie p�jd�. [1371][1395]Co za dupek. [1830][1875]To nie ma sensu.|Wed�ug nagrania za zaraz� sta� Leland. [1876][1917]Nie. Od niego si� to zacz�o.|To dwie r�ne sprawy. [1918][1962]- Na pewno nie �yje?|- Tak. Strzeli�em mu prosto w �eb. [1963][2012]- Mo�e spud�owa�e�.|- Na pewno nie. [2075][2155]Chyba nie chcesz tam wr�ci�?|Jones m�wi�a, �e po tej misji koniec. [2162][2194]Wida� si� myli�a. [2216][2264]Nie ma teczki pacjentki z sali nr 248.|Wszystkie pozosta�e tu s�. [2275][2315]- Cholera. Zbieracze.|- A nie m�wi�em? [2575][2613]- Nigdy mnie nie s�uchasz.|- Uwa�aj! [2681][2708]Jako� nie spud�owa�em. [2726][2760]LABORATORIUM|RARITAN NATIONAL [2811][2859]Zmieni�e� si�,|odk�d stamt�d wr�ci�e�. [2863][2892]- Troch� mnie do�ujesz.|- O co ci chodzi? [2892][2938]- Tak jak m�wi�. Zmieni�e� si�.|- Wcale nie. [2940][2975]W�a�nie, �e tak.|Ale rozumiem. [2975][3018]Powr�t troch� ci� przybi�.|Ka�dy by si� tak poczu�. [3019][3065]Tam mia�e� �arcie,|fajne widoki i lasencj�. [3066][3121]- To nie tak, stary.|- Pami�taj, �e nie jeste� stamt�d. [3134][3177]To jest tw�j �wiat.|Robimy, co do nas nale�y. [3240][3286]Brak mutacji wirusowych.|Witamy z powrotem, panowie. [3290][3335]- Opowiedz o tej dziewczynie.|- Ma na imi� Cassie. [3350][3388]- Zobaczycie si� jeszcze?|- Nie wiem. [3392][3428]ROK 2015 [3428][3450]WASZYNGTON|/- To ja. [3451][3493]/Wiem, �e masz sporo pyta�,|/ale potrzebuj� twojej pomocy. [3494][3535]/Jestem na stacji benzynowej|/przy zje�dzie nr 68 w Cumberland. [3592][3623]Dzi�ki, �e przyjecha�e�. [3632][3682]Mog�e� kaza� mi spieprza�|i nikt nie mia�by ci tego za z�e. [3692][3730]Nie mia�am|do kogo zadzwoni�. [3771][3832]- Zjed� w tym miejscu.|- My�la�em, �e jeste� spoza miasta. [3840][3869]Nie wracam do domu. [3918][3963]- Gdzie jeste�my?|- To stary sklep moich dziadk�w. [3963][3992]Otworzyli go, gdy tata|przeszed� na emerytur�. [3993][4022]No tak.|A co tutaj robimy? [4022][4064]Jest na nazwisko panie�skie mojej matki.|Nie mam gdzie... [4064][4109]- Musz� si� gdzie� ukry�.|- Pos�uchaj sama siebie. [4110][4139]Musisz si� ukry�? [4143][4188]I ju� to widz�.|Patrzysz na mnie jak na wariatk�. [4190][4240]Co kombinujesz z tym facetem?|Porwa� ci� i nagada� o jakiej� zarazie. [4241][4294]A teraz pr�bowa� kogo� zabi�.|Cassie, porozmawiaj ze mn�. [4295][4333]- Chcesz odpowiedzi?|- Chc� ci pom�c. [4338][4384]To dowiedz si�, dlaczego policjanci|wydali nas ochronie Markridge. [4385][4440]Dlaczego nie postawiono nam zarzut�w.|Dlaczego nie dotarli�my na posterunek. [4441][4478]Wtedy opowiem ci o Cole'u. [4483][4532]/Symbol pojawia� si� w Rio de Janeiro,|Tokio, Nowym Jorku, Berlinie... [4536][4587]We wszystkich metropoliach|z najwi�kszym wska�nikiem zara�e�. [4603][4667]Dostrzegam tu jaki� wz�r.|Wirus mia� uderzy� z maksymaln� si��. [4668][4706]Je�li stali za tym jacy� ludzie,|przenikn�li oni do o�rodk�w w�adzy. [4707][4765]- Do policji, rz�du i s�u�by zdrowia.|- I uwa�a pani, �e by�a to Armia 12 Ma�p. [4771][4783]Kim oni s�? [4784][4816]Terrorystyczn� organizacj�|albo fanatykami religijnymi... [4817][4847]- Nadal nie wiemy.|- Wi�c co robimy dalej? [4847][4878]Wracam do 1987 roku,|by zn�w spotka� tego dupka? [4878][4926]Nie mamy jeszcze tyle mocy,|aby wys�a� pana tak daleko. [4931][4977]- Wi�c dok�d si� wybieram?|- Wysy�am pana do 2015 roku. [4978][5010]Chc�, by odszuka� pan|pacjentk� z sali nr 248. [5010][5063]Jest powi�zana z t� organizacj�.|Prosz� si� dowiedzie�, kim oni s�. [5097][5130]To szpital psychiatryczny. [5134][5161]Doktor Railly mog�aby mi pom�c|w dostaniu si� tam. [5162][5196]Nie. Nie jest ju�|cz�ci� pa�skiej misji. [5197][5224]Nigdy nie chcia�am,|aby zrobi� pan z niej wsp�lniczk�. [5224][5270]- Nie by�o tam pani.|- Owszem. [5288][5327]Ale m�g� pan naruszy� jej lini� czasu|i zapobiec wys�aniu wiadomo�ci, [5327][5383]kt�ra rozpocz�a nasze �ledztwo.|Czas jest okrutny, panie Cole. [5387][5436]Gdy si� pan z nim bawi,|ryzykuje pan wszystkim. [5445][5483]Wiem wystarczaj�co o czasie,|abym si� go ba�a. [5483][5513]Pan te� powinien. [5649][5685]- Gotowy do akcji?|- Pewnie. [5717][5770]- Panie Ramse, nie mo�e pan tam wchodzi�!|- Morda w kube�, Lasky! [5785][5820]Tym razem zabaw si� troch�. [5820][5859]Nie daj si� postrzeli�,|tylko podupcz sobie. [5859][5889]- Znajd� co� klasycznego.|- Klasycznego? [5890][5922]- Tak.|- Twoja matka mia�a na imi� Roberta, nie? [5922][5960]- Zagranie poni�ej pasa, brachu.|- Briar Street w Filadelfii? [5960][5998]- To wielce niemi�e.|- I by�a ca�kiem �adna, prawda? [5998][6046]- Nie jeste� czasem moim ojcem?|- Panie Ramse, prosz� odej��. [6088][6144]Panie Cole, wysy�amy pana|do Filadelfii w roku 2015. [6146][6176]Na pewno? Ostatnim razem|pomylili�cie si� o par� tygodni. [6176][6222]- Na pewno dobrze to wyliczyli�cie?|- Na sto procent. [6276][6310]Rozpocz�� rozszczepienie. [6750][6766]To chyba jakie� jaja. [6766][6804]KOREA PӣNOCNA|ROK 2006 [6912][6954]Nie rozumiem was!|Gdzie jestem? [6970][7013]- Co si� dzieje?|- B��d wsp�rz�dnych. [7013][7050]Jest w z�ym miejscu|i z�ym czasie. [7066][7094]Uda�o wam si� go namierzy�?|Zrobimy odleg�e rozszczepienie. [7095][7135]- Wystrzelimy go.|- Dok�d go wys�ali�cie? [7199][7227]Jak leci? [7270][7316]- Jeste� Amerykaninem.|- Gdzie tam. [7329][7369]To bardzo dobrze dla mnie. [7375][7423]Dla ciebie...|ju� nie tak bardzo. [7426][7466]To jakie� nieporozumienie. [7469][7519]- Wiecie w og�le, co robicie?!|- Prosz� mnie pos�ucha�, panie Ramse. [7519][7549]Nazwisko pana Cole'a|by�o na nagraniu sprzed 30 lat. [7549][7572]To przeznaczenie|wys�a�o go na t� misj�. [7573][7615]Pan natomiast jest tutaj|tylko dlatego, �e Cole nalega�. [7616][7666]Rozumie pan r�nic�?|Pa�ska przysz�o�� nie jest przes�dzona. [7674][7726]- Sprowad�cie go z powrotem!|- Wsp�rz�dne ustawione na 2015 rok. [7727][7756]Wystrzeli� go. [7886][7924]SZPITAL PSYCHIATRYCZNY|J.D. PEOPLES, ROK 2015 [8039][8073]Zaatakowa� dw�ch policjant�w|i przesiedzia� trzy dni w areszcie. [8074][8126]Zaburzenia psychiczne,|plucie, drapanie, napady sza�u. [8127][8155]Brak dowodu to�samo�ci|ani rodziny... super. [8156][8193]Nie by� pan wcze�niej|leczony psychiatrycznie? [8193][8223]Nie kojarzy pan|�adnego poprzedniego lekarza? [8223][8271]S�u�y� pan w wojsku?|Ma pan kilka ran postrza�owych. [8292][8334]Atak na policjant�w i pobyt w areszcie|sugeruj� sk�onno�ci do agresji. [8335][8375]Okresowe zaburzenia eksplozywne|powi�zane ze stresem pourazowym. [8376][8417]- Co to znaczy?|- Agresj� wywo�uj� dawne urazy. [8417][8460]Policja nakaza�a zatrzyma� pana|na dwudniow� obserwacj�. [8461][8510]/- Kim jeste�?|/- Anio�em. [8533][8567]/- Jak masz na imi�?|/- Szatan. [8581][8613]/- O co chodzi?|/- O nic. [8614][8655]/Kiepskie imi� jak na anio�a. [8665][8702]/- Podejd�.|/- Nie r�b tego. [8709][8761]Wiem, �e zostawi�am ci wiadomo�ci,|ale nie mog� niczego znale��. [8762][8817]Nie wiem, czym mo�e by� Armia 12 Ma�p.|Goines wspomina� o niej. [8818][8880]Daj zna�, czy co� o tym wiesz.|B�d� si� nagrywa�, dop�ki nie oddzwonisz. [8880][8912]Prosz�, zr�b to, Jeremy. [8913][8934]/Czarne chmury|/nad rynkiem biotechnologii. [8935][8970]/Zmar� Leland Goines,|/dyrektor Grupy Markridge. [8971][9005]/Goines dozna� ataku serca|/w swoim domu w Wirginii. [9005][9043]/Markridge jest pionierem|/w badaniach nad szczepionkami. [9043][9077]/Rzecznik prasowy firmy poprosi�|/o zapewnienie spokoju rodzinie, [9078][9112]/kt�ra zmaga si� z t� strat�. [9182][9207]Wali� to. [9372][9400]Jennifer Goines? [9498][9529]Otw�rz buzi�, Jennifer. [9585][9626]Raz dwa trzy,|masz oczy jak dziadek wszy. [9648][9678]Smutne niczym u wydry. [9697][9729]I non stop|na mnie spogl�dasz. [9750][9775]Goines... [9787][9829]- Jeste� c�rk� Lelanda.|- Tak i nie. [9830][9860]Nazywam si� Goines.|By�am jego c�rk�. [9861][9912]Tatu� w�cha kwiatki od spodu.|Zna�e� go? [9923][9964]- Poznali�my si�.|- Moje kondolencje. [10036][10092]Zazwyczaj czerwone i niebieskie.|Dawa� ��t�, a namaluj� ca�y �wiat! [10095][10135]- Uwielbiam kolory.|- A liczby? [10147][10186]Uwielbiam liczby.|Zw�aszcza pierwsze. [10204][10253]- A co z liczb� 12?|- To nie jest liczba pierwsza. [10261][10311]Nie jeste� tak bystry jak ja, co?|Bez obaw, co chwil� takich spotykam. [10312][10376]- Mo�e mog�aby� mnie tego nauczy�.|- Pewnie tak. [10377][10441]- Czego konkretnie?|- Opowiedz mi o Armii 12 Ma�p. [10493][10517]Ma�p? [10542][10570]Gadaj, co wiesz.|Kim oni s�? [10570][10612]- Kto? Co? Gdzie? Kiedy?|- Kto jest w Armii 12 Ma�p? [10613][10640]Nie mog� rozmawia� o ma�pach.|Lekarz mi zabroni�. [10641][10680]Inaczej wybuchnie mi m�zg. [10703][10762]Zaczynasz mi si� podoba�.|Te smutne oczka... [10770][10818]Drzemie w nich szale�stwo.|Nieco inne ni� u mnie, ale... [10826][10864]Dobrze, opowiem ci wszystko. [10889][10921]W kr�lestwie mego ojca|by�o dwana�cie klatek. [10922][10971]By�y w nich szympansy z oczami jak twoje.|Przeznaczone do eksperyment�w. [10971][11016]Uwolni�am je sz�stkami.|I przez to je wystrzelano. [11060][11084]Pos�uchaj mnie. [11085][11137]Nie chc� ci� skrzywdzi�,|ale zrobi� to, je�li b�d� musia�, jasne? [11233][11259]12 Ma�p... [11282][11332]to m�j zesp� coverowy.|Supportowali�my Warhols�w. [11336][11367]- W Bostonie w 2009.|- Co? [11372][11405]Ty to zrobi�e� czy ja? [11429][11465]S� w mojej g�owie|i ka�� mi zabija� ludzi. [11466][11496]Dobrych ludzi,|kt�rzy kupili mi lunch. [11510][11521]Musz� ich znale��. [11534][11570]- Skrzywdzi� ci�?|- Tak, Constable. Pr�bowa� mnie zabi�. [11570][11604]- Zabierz go st�d.|- Musz� ich znale��, Jennifer. [11690][11720]12.12. [11720][11740]Liczb na zegarze. [11740][11768]12 ta�cz�cych ma�p. [11771][11809]Jennifer, wiesz,|�e one nie istniej�. [11818][11838]Powiedz to jemu.|To on pyta�. [11838][11863]Nie powinien by� z tob� rozmawia�. [11863][11898]Chyba chce wiedzie� to,|co chc� wiedzie� ma�py. [11933][11971]Gdzie jest Nocny Pok�j. [12019][12047]A gdzie on jest? [12102][12123]Jest zamkni�ty. [12139][12174]Dajmy jej kolejn� dawk�.|Wi�ksz� o 100 mg. [12205][12225]Jennifer? [12387][12420]Tu Bandara.|M�wi o Nocnym Pokoju. [12421][12453]Spotkanie z nowym pacjentem|to wywo�a�o. [12454][12496]Chc� wiedzie�,|�e dotrzymasz umowy... [12498][12517]Tak. [12527][12551]To samo konto. [12607][12627]Odbierz, Jeremy. [12764][12786]Jeremy? [12821][12856]Drzwi by�y otwarte,|wi�c pozwoli�am sobie... [13045][13066]Ostro�nie. [13066][13106]Najmniejszy podmuch i kwiaty spadn�. [13109][13131]No i b�dzie smr�d. [13143][13200]Zabi�em twojego przyjaciela,|bo wypytywa� o nas. Dla ciebie. [13230][13264]Przesta� zadawa� pytania. [13281][13312]Nie chc� ci tego robi�.|Naprawd�. [13316][13351]Ale je�li zignorujesz t� wiadomo�� [13360][13410]albo spr�bujesz si�gn�� po jak�� bro�,|krzykniesz, powiadomisz w�adze, [13411][13430]to wtedy ci to zrobi�. [13446][13466]A tak�e twoim bliskim. [13557][13576]Gdzie jest Cole? [13621][13643]Nie wiem. [13674][13696]Raczej nie. [13740][13766]Bywaj. [14055][14079]/Cassie, to ja. [14188][14213]- Co si� dzieje?|- Nic. [14264][14305]Sprawdza�em na policji.|Nie odnotowano waszego aresztowania. [14305][14334]- Bo tuszuj� spraw�.|- Zaczekaj. [14343][14377]Maj� nawet bajeczk�|dla Lelanda Goinesa. [14378][14413]- O czym m�wisz?|- O ataku serca. [14414][14432]Wcale tak nie by�o. [14439][14486]Dobrze.|To mo�e mi powiesz, jak by�o? [14525][14558]Cole go zabi�?|I ty si� w to wpakowa�a�? [14558][14600]- Przesta�.|- Ten go�� to szajbus. [14614][14660]Podrzuci�em zdj�cie Cole'a|do sprawdzenia w bazie CIA. [14662][14686]- Co zrobi�e�?|- Spokojnie. [14687][14723]Royce zasiada w Komisji ds. Wywiadu.|Poprosi�em o przys�ug�. [14723][14778]Cole pojawi� si� dziewi�� lat temu|w bazie wojskowej w Korei P�nocnej. [14778][14814]CIA ma to z Departamentu Stanu.|On jest niebezpieczny. [14814][14870]Podejrzewaj�, �e jest jakim�|aktywist� z urojeniami albo... [14877][14904]Mia� przy sobie adres. [14904][14947]Psychiatryk w Filadelfii.|J.D. Peoples. [14993][15010]Aaron, przesta� w�szy�. [15011][15050]- Go�� jest niestabilny psychicznie...|- Aaron, prosz� ci�. [15050][15076]Id� ju�. [15145][15164]Cassie, chc�... [15182][15208]Uwa�aj na siebie, Cass. [15423][15450]Kim jeste�? [15513][15540]Mam na imi� Cole. [15540][15561]Istniejesz, Cole? [15608][15665]Je�li tak, to co?|Ipso facto istniejesz. [15692][15719]Musisz mi opowiedzie� o Armii 12 Ma�p. [15719][15740]Nie istnieje.|To niemo�liwe. [15740][15783]Istniej�.|Co dla nich zrobi�a�? [15787][15837]Nie! Nie "zrobi�am".|Co zrobiono mnie. [15838][15861]M�wi�a�, �e zabi�a� ludzi. [15879][15923]- W Markridge?|- Powiedz mi, co si� tam sta�o. [15957][15986]Nie, senor. Nie ma mowy. [15992][16013]Wszystko jest zamkni�te tutaj. [16014][16049]Wszyscy lekarze tak my�l�, co? [16050][16112]�e ma�py s� tylko w twojej g�owie.|Ja wiem, �e istniej�. [16168][16212]Wiedzia�e�,|�e pracowa�am w Markridge? [16213][16262]Zna�am szefa. �atwa fucha.|Cho� troch� ryzykowna. [16264][16283]Zawsze by�am... [16309][16346]Zacz�am s�ysze� g�osy|w wieku 13 lat. [16347][16376]Kiedy uros�y mi piersi. [16383][16416]Tatu� mnie potrzebowa�. [16416][16441]Kupa roboty. [16449][16489]Potem kupa tabletek.|Ale wyleczyli mnie. [16491][16515]Z grubsza. [16569][16595]Potem przyszli oni. [16596][16618]Chcieli wiedzie�. [16624][16660]Nie zamierzali przesta�,|p�ki nie dowiedz� si�, gdzie jest. [16681][16706]Gdzie jest co? [16715][16783]Wielkie, ciemne laboratorium tatusia|wype�nione wieczornymi gwiazdami. [16787][16820]Nazywa� je Nocnym Pokojem. [16823][16894]To tajne laboratorium, w kt�rym|jest zamkni�ty jego sekrecik. [16894][16910]Wirus. [16939][17011]Wiedzia�am, gdzie jest.|Ale nie chcia�am powiedzie�. [17030][17049]Zobaczy�am krew. [17049][17077]Us�ysza�am krzyki... [17105][17129]i po kolei... [17152][17183]Co� we mnie p�k�o. [17185][17214]Nie mog�am m�wi�. [17267][17296]A potem zobaczy�am,|�e kto� ucieka... [17296][17324]Jedyn� inn� osob�,|kt�ra mog�a go znale��... [17325][17357]Tego, kt�ry uciek�. [17368][17406]M�czyzna by� z�y. [17413][17471]Tw�j ojciec m�wi� ci kiedy�|o Armii 12 Ma�p? [17505][17560]My ni� jeste�my,|a tw�j ojciec jest dla nas wa�ny. [17560][17590]Nie chc� krzywdzi� jego c�rki. [17594][17640]Mog�aby� mi powiedzie�, Jennifer,|gdzie jest Nocny Pok�j? [17640][17675]Ten m�czyzna pachnia�|lawend� i ja�minem. [17685][17737]Potem przysz�a moja kolej,|ale powiedzia�: "Nie dzisiaj". [17766][17794]Ci ludzie zgin�li przeze mnie. [17795][17832]Nieprawda.|Nie zabi�a� ich. [17841][17874]Trudno powiedzie�.|Wspomnienia s� dziwne. [17885][17906]/Tatu� my�la�, �e zabi�am. [17914][17968]- Mo�e zabi�am te� jego.|- Nie. To by� kto� inny. [17968][17988]Jestem tu od tego czasu. [17988][18044]773 dni zamkni�ta w celi,|przeprasza�am duchy. [18072][18114]- Nie wiesz, jak to jest.|- Zdziwi�aby� si�. [18169][18215]Jennifer, Armia 12 Ma�p|wykradnie wirusa. [18215][18252]Wszystkich nim zabij�.|Gdzie on jest? [18253][18307]Pochowany g��boko, g��boko.|G��biej ni� tatu�. [18311][18325]Tu jest. [18325][18357]Jak zdo�a�a�...?|Zabra� j� st�d. [18357][18391]Ubra� go.|Zostanie przeniesiony. [18392][18418]Pomyli�am pok�j. [18427][18456]- Dok�d mnie zabieracie?|- Wracasz do aresztu. [18456][18484]Nie mo�esz atakowa�|innych pacjent�w. [18543][18560]Tu jeste�. [18605][18649]Cierpi na psychoz� wywo�an�|przez wirusowe zapalenie m�zgu. [18651][18676]Nie cieszysz si�,|�e ci� znalaz�am? [18697][18735]- A pani to?|- Doktor Cassandra Railly. Wirusolog. [18735][18775]Przenosimy go do aresztu.|Nie zapanujemy nad tak� agresj�. [18775][18813]Mam pozwolenie rodziny|na opiek� nad nim. [18826][18872]- Wypisuje go pani.|- Chce pan mie� tu epidemi�? [18889][18917]Musz� porozmawia� z pacjentem. [18974][19014]- Jak mnie znalaz�a�?|- Dzwonili z Korei P�nocnej. [19019][19062]- Nie mo�e ci� tu by�.|- Ale jestem. [19065][19099]Pono� uderzy�e� policjanta.|Nic si� nie nauczy�e�? [19100][19115]- Celowo.|- Po co? [19115][19160]- Bo musia�em si� tu dosta�.|- Kogo tym razem pr�bujesz zabi�? [19165][19205]Nikogo.|Jestem tu po informacje. [19206][19232]- Mog�am ci z tym pom�c.|- Nie mog�a�. [19232][19262]- Sko�czy�a� z tym.|- To nie twoja decyzja. [19264][19311]- To jest moja misja.|- Ju� nie. Nasza. [19311][19350]Ludzie, kt�rzy mnie przys�ali,|boj� si� o twoj� lini� czasu. [19350][19361]Na to za p�no. [19361][19406]- Twoja przysz�o�� mo�e wiele zmieni�.|- Mam w nosie twoje paradoksy. [19407][19430]Zamknij si� i mnie pos�uchaj. [19432][19453]Jeremy nie �yje. [19454][19516]Kto� wie, �e zbli�yli�my si� do prawdy.|Morderca nie zabi� go tak zwyczajnie. [19516][19537]By�y tam kwiaty. [19537][19565]- Ja�min i...|- Chwila. [19565][19588]Ja�min? [19594][19620]Ja�min i lawenda. [19623][19642]Tak. [19653][19684]Pyta� mnie, gdzie jeste�, Cole. [19698][19738]Jest tu kto� wa�ny. [19862][19886]Wiedzia�am, �e po mnie wr�cisz. [19888][19911]Witaj, Jennifer. [19932][19958]Mamy prac� do sko�czenia. [19963][19982]/Goines mia� tajne laboratorium. [19982][20007]Jego c�rka wie gdzie.|Chc� tego, co tam jest. [20008][20035]Armia 12 Ma�p? [20053][20079]Cole, to on. [20137][20151]Zabra� pacjentk�! [20151][20181]Szpital jest zamkni�ty.|Nie wyjdzie. [20220][20237]Zatrzymaj ochron�. [20240][20253]Spr�buj�. [20763][20785]Witaj, Cole. [20792][20837]- Kim jeste�?|- Sugerujesz, �e mnie nie pami�tasz? [20837][20885]Wtedy by�oby to|jeszcze bardziej bolesne. [20894][20917]Ale ciekawi mnie,|dlaczego tu jeste�. [20918][20960]Ca�a ta brutalno��...|I te� go jeszcze nie odnalaz�e�. [20968][20987]12 nie jest pierwsz�! [21145][21163]Zabra� j�. [21440][21475]Jeste� ca�y? Musimy i��. [21610][21632]Nocny Pok�j. [21632][21672]Tam jej ojciec trzyma wirusa.|Dzi�ki. [21672][21706]A dzi�ki Jennifer|12 Ma�p go znajdzie. [21713][21757]Wci�� tu jestem,|wi�c w ko�cu j� z�ami�. [21764][21801]- Co to?|- Teczka Jennifer. [21803][21824]Le�a�y na ladzie w recepcji. [21828][21880]Wi�c to tu si� podzia�y.|Szuka�em ich w moich czasach. [21905][21964]Zeznania z jej pierwszego przyj�cia.|Przyznanie si� do morderstw w Markridge. [21975][22021]- Powtarza�a: "Jeden uciek�".|- Mnie te� to m�wi�a. [22041][22100]A je�li m�wi�a o innym|naukowcu z laboratorium? [22102][22132]Kim�, kogo 12 Ma�p nie znalaz�o. [22133][22180]Je�li znajdziemy t� osob�,|pierwsi trafimy do Nocnego Pokoju. [22191][22211]My razem? [22231][22252]Razem. [22315][22332]Czas na ciebie. [22352][22372]Do zobaczenia. [22460][22491]Panna Goines|jest w r�kach Armii 12 Ma�p? [22492][22542]Tak, wa�kowali�my to ju�.|A facet z blizn� mnie zna�. [22543][22557]Nie mam poj�cia sk�d. [22558][22608]Wyja�nia�am panu,|�e odczuwa pan czas nie po kolei. [22611][22649]Napotka� pana w swojej przesz�o�ci.|Pa�skiej przysz�o�ci. [22649][22697]Teraz wiemy, czego szuka�.|Nocnego Pokoju i uciekiniera. [22697][22718]- Tak jest.|- Nie sko�czyli�my. [22718][22734]Sko�czyli�my. [22737][22768]Daj ju� spok�j.|Wr�cimy do tego jutro. [22776][22834]Trzymam list� odwiedzaj�cych szpital.|Jest na niej doktor Cassandra Railly. [22843][22897]Da�am panu wyra�ny rozkaz,|by jej w to nie anga�owa�. [22897][22946]Wyja�nijmy co� sobie.|Nie rozkazujesz mi. [22984][23005]Wyjd�cie z sali. [23125][23156]Nie jestem twoim �o�nierzem. [23161][23196]A wi�c kim pan jest? [23210][23262]Kim by pan by�,|gdyby nie dosta� ode mnie tej misji? [23263][23311]Zbieraczem poszukuj�cym och�ap�w? [23312][23352]To musi by� dla pani frustruj�ce. [23353][23421]Pani tu tkwi, a ja mog� wr�ci�.|I nie mo�e pani nic z tym zrobi�. [23448][23464]Panie Cole, [23480][23515]mog� panu pokaza�,|co to jest nic. [23516][23540]Ale nie zrobi tego pani. [23541][23576]Nara�a pan nasz� szans�|na uratowanie... [23577][23617]Siedmiu miliard�w ludzi!|Wiem, s�ysza�em to ju�. [23691][23731]Mia�am 37 lat,|kiedy �wiat wymar�. [23750][23801]Pami�tam te siedem miliard�w ludzi. [23805][23838]Pan nie, by� pan dzieckiem. [23843][23888]Pami�ta pan tylko to, co tam zrobi�. [23897][23936]I to jest osoba,|kt�r� chce pan uratowa�. [23954][23984]Tylko ta jedna osoba. [24009][24052]To by�a jednorazowa umowa. [24054][24131]Cofam si� w czasie, zabijam faceta|i tyle - zostaj� wymazany. [24163][24198]Nie powinno mnie tu by�. [24231][24258]Tak jak �adnego z nas. [24273][24346]Panie Cole, chcemy tego samego. [24353][24388]Zmieni� t� rzeczywisto��. [24400][24441]Ale to wymaga|wzajemnego zaufania. [24441][24467]To musi mi pani zaufa�. [24468][24525]Potrzebuj� jej.|Nie poradz� sobie sam. [24617][24636]W porz�dku. [24709][24735]Kim oni s�, do diab�a? [24768][24793]Nie wiem. [24849][24885]ROK 2015 [25301][25344]- Teraz umr�?|- Nie dzisiaj, Jennifer. [25587][25606]Dopasowanie do WEB-DL:|sluzu [25606][25637].:: GrupaHatak.pl ::.